V tomto přehledu naleznete informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme a jak zajišťujeme jejich ochranu.

1. Kdo Vaše údaje zpracovává?

GLAMOUR DIAMOND s.r.o.
se sídlem Stará Louka 2076/72, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 280 10 710

2. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme převážně proto, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat služby, o které jste projevili zájem.

Konkrétně se může jednat o následující účely:

 • rezervace vybraných produktů a následné kontaktování v okamžiku, kdy je rezervovaný produkt dostupný;
 • poskytování služeb servisu a související komunikace;
 • zasílání obchodních sdělení včetně zajímavostí ze světa hodinek nebo nabídek nových produktů (přičemž každé takovéto sdělení obsahuje možnost snadného odhlášení);
 • zlepšování kvality našich služeb a příprava nových;
 • zobrazování relevantních reklam odpovídajících Vašim zájmům a preferencím;
 • provádění analýz a měřenís cílem zjistit, jak jsou naše služby (zejména webové stránky) používány.

3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které potřebujeme k poskytování služeb, o které jste projevili zájem, a výše uvedené účely.

V převážné většině případů se tak jedná o informace, které nám sami sdělíte při osobní návštěvě našeho obchodu nebo na našich webových stránkách, a obecné údaje související s Vaším pohybem na našich webových stránkách. Konkrétně se může jednat o následující informace:

 • jméno a příjmení, případně též titul
 • pohlaví
 • firma a pozice (pokud nám tyto údaje poskytnete)
 • e-mailová nebo klasická adresa, případně země aktuálního pobytu
 • telefonní číslo
 • vaše záliby (pokud nám tyto údaje poskytnete)
 • váš podpis (při udělení souhlasu v prodejně)
 • historie zakoupených produktů a využitých služeb
 • IP adresa (při návštěvě našeho webu)
 • soubory cookies (při návštěvě našeho webu, pokud si jejich používání nezakážete)
 • číslo účtu / platební karty (při využití možnosti bezhotovostní platby)

4. Co nás opravňuje Vaše osobní údaje shromažďovat?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy k tomu máme legitimní důvody a jednoznačné zákonné oprávnění, a pouze v rozsahu nutném pro splnění účelu, za nímž jste nám je poskytli. V obvyklých případech půjde o zpracování osobních údajů, které:

 • je nutné k plnění uzavřené smlouvy nebo pro její uzavření;
 • probíhá na základě našeho oprávněného zájmu (personalizace nabídky na webových stránkách, přímý marketing apod.);
 • se děje na základě souhlasu, který jste nám udělili; nebo
 • je vyžadováno pro splnění naší zákonné povinnosti (ve výjimečných případech).

5. Kde jsou Vaše osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny?

Většina Vašich osobních údajů bude zpracovávána v našich elektronických informačních systémech, kde jsou bezpečně uloženy v zašifrované podobě a přístup k nim mají pouze oprávnění uživatelé, kteří je potřebují znát za účelem, ke kterému jste nám své osobní údaje poskytli. Jedná se zejména o:

 • ERP systém (finanční informace, servisní požadavky apod.);
 • CRM systém (poptávky, komunikace);
 • systém pro přímý marketing; nebo
 • e-mailový systém.

Některé osobní údaje mohou být uloženy též v papírové podobě, a to buď po přechodnou dobu nutnou k jejich přenesení do našich elektronických systémů, nebo trvale. Fyzické dokumenty obsahující osobní údaje jsou vždy chráněny pomocí vhodných opatření odpovídajících míře jejich citlivosti (zejm. uložení pod zámkem). Vyřazované papírové dokumenty obsahující osobní údaje se vždy skartují.

Ochranu soukromí bereme velmi vážně a pro zabezpečení všech osobních údajů, které máme k dispozici, používáme v přiměřené míře veškeré doporučené postupy a opatření. Přesto nelze nikdy zaručit, že k úniku osobních údajů nedojde. Mimo jiné i z tohoto důvodu nikdy neshromažďujeme a nezpracováváme žádné skutečně citlivé informace a vždy postupujeme tak, jak bychom chtěli, aby druzí nakládali s našimi vlastními osobními údaji.

6. Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Přístup k nim tak budou mít pouze naši zaměstnanci, kteří je potřebují znát k dosažení účelu, za nímž byly shromážděny, a v určitých případech též pečlivě vybraní partneři, kteří pro nás zajišťují určité služby. Všichni takovíto partneři jsou smluvně vázáni k tomu, aby při zpracování Vašich osobních údajů dodržovali stejně přísná pravidla, jako bychom údaje zpracovávali přímo my.

K Vašim osobním údajům mohou mít v nutném rozsahu přístup tyto třetí strany:

 • poskytovatelé našich IT řešení a systémů;
 • provozovatelé platebních bran a systémů;
 • partneři, kteří pro nás zajišťují personalizaci reklam a analytiku návštěv našich webových stránek; a 
 • kurýrní společnosti, s nimiž spolupracujeme na vyřizování Vašich objednávek.

Ve zcela výjimečných a přesně definovaných případech můžeme být za základě závazných právních předpisů povinni předat určité Vaše osobní údaje též různým orgánům státní moci (např. celní správy apod.).

7. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budete aktivně využívat naše služby, a z obchodních důvodů ještě další 3 roky poté.

Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu 10 roků (pokud udělený souhlas neodvoláte dříve, což můžete učinit kdykoliv – viz čl. 9) nebo déle, pokud nám udělený souhlas následně obnovíte.

Osobní údaje, které musíme zpracovávat na základě platných právních předpisů, budeme zpracovávat po dobu vyžadovanou příslušnými předpisy. Tyto údaje nejsme oprávněni smazat ani v případě žádosti z Vaší strany.

V této souvislosti bychom rádi připomněli, že osobní údaje nezbytné pro:

 • řádné poskytnutí Vámi objednaných služeb; nebo
 • splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Vámi a námi nebo z obecně závazných právních předpisů

musíme bez ohledu na další zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Údaje získané v souvislosti s využitím našich služeb nebo při registraci na našich webových stránkách, které nejsou k poskytnutí příslušné služby nutné (např. přehled zájmů, prohlížené produkty apod.), zpracováváme:

 • po dobu platnosti souhlasu, pokud jsme je získali na základě Vašeho souhlasu; nebo
 • po dobu nejvýše padesáti měsíců, pokud jsme je získali jiným způsobem (např. během Vašeho pohybu na našich webových stránkách).

8. Musím své osobní údaje poskytnout?

Své osobní údaje nám sdělujete vždy dobrovolně. Bez jejich poskytnutí z Vaší strany však nemusíme být schopni poskytovat Vám určité služby (např. kontaktní údaje pro vyřízení reklamace).

Shromažďujeme pouze osobní údaje nutné nebo napomáhající poskytování služeb, které se chystáte využít. Vždy však máte možnost rozhodnout se nám své osobní údaje nepředat.

9. Je nutný můj souhlas? Jak ho mohu poskytnout a případně odvolat?

Ke shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů nepotřebujeme nutně Váš souhlas. Zpracování některých údajů je vyžadováno ze zákona, je nutné pro poskytnutí služby (např. číslo platební karty při bezhotovostní platbě – bližší informace naleznete v čl. 4) nebo probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.

V případech, kdy to považujeme za etické, Vás nicméně požádáme o udělení dobrovolného souhlasu. Ten nám poskytujete vždy svobodně, pro konkrétní účel a s vědomím toho, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno. (Tyto informace poskytuje tento přehled.) Souhlas může být poskytnut v papírové podobě pomocí našeho standardního formuláře nebo elektronicky – prostřednictvím našich webových stránek, aplikace na tabletu či telefonu apod.

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď zasláním e-mailové zprávy na adresu info@glamour-diamond.com, nebo využitím jiné možnosti nabízené v našich elektronických sděleních nebo na našich webových stánkách. Odvolání souhlasu nemá zpětnou účinnost a týká se pouze dalšího zpracovávání Vašich osobních údajů. Odvolání souhlasu rovněž nemá vliv na případy, kdy Vaše osobní údaje můžeme či musíme zpracovat na jiném právním základě (např. pro plnění smlouvy, splnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů apod.).

10. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ke svým osobním údajům, které nám poskytnete, máte práva zakotvená v GDPR a platných právních předpisech. Jedná se zejména o:

 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas;
 • právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo být informováni o narušení bezpečnosti osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“); a 
 • právo informovat se o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Některá z uvedených práv můžete uplatnit pouze v určitých případech a při zohlednění omezení vyplývajících z platných předpisů.

11. Informace o používání cookies

Naše webové stránky využívají pro větší komfort poskytovaných služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti tzv. cookie.

Jako cookie (anglicky koláček či sušenka) se označuje krátký textový soubor, který webová stránka odešle prohlížeči, který jej uloží na vašem počítači. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod. Každý cookie obsahuje informaci o tom, jak dlouho jej má prohlížeč uchovávat; tato doba se může pohybovat od jednorázového použití až po několik let.

Cookies neslouží k získávání žádných citlivých osobních údajů ani pro to, abychom Vás identifikovali jako konkrétní osobu. Nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují Vaše přihlašovací údaje. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny, a to včetně shromážděných údajů.

Náš web využívá cookies společnosti Google. Bližší informace o těchto cookies a způsobu jejich používání společností Google zjistíte zde.

Obvyklé webové prohlížeče umožňují správu cookies – a to jak jejich zakázání, tak i správu jednotlivých cookies. Detailnější informace naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pokud si v prohlížeči používání cookies nezakážete, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním cookies umístěných na našich webových stránkách.

12. Jak se odhlásit z přímého marketingu nebo uplatnit svá práva?

Odhlášení z přímého marketingu je velmi snadné – v každé zprávě, kterou od nás dostanete, najdete odkaz umožňující odhlášení jedním kliknutím.

Pro uplatnění svých práv můžete použít e-mailovou adresu info@glamour-diamond.com.

13. Jak nás můžete kontaktovat?

Budete-li mít jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • e-mailem na adrese: info@glamour-diamond.com; nebo
 • poštou na adrese: GLAMOUR DIAMOND, s.r.o., Stará Louka 2076/72, 360 01 Karlovy Vary

Kvůli ochraně osobních údajů můžeme před odpovědí požadovat prokázání Vaší totožnosti.